Strona 1 z 1

Szyfrogram Naczelnika Głównego Zarządu Kontrwywiadu „Smiersz

: 14 paź 2012, 17:56
autor: stach
Rozszyfrowaæ i niezw³ocznie dorêczyæ
Szyfrem
Ludowy Komisariat Spraw Wewnêtrznych Zwi¹zku SRR
Do towarzysza £.P. Berii
Meldujê, ¿e poleci³em zastêpcy naczelnika G³ównego Zarz¹du „Smiersz” genera³owi
majorowi Gorgonowowi i naczelnikowi Zarz¹du Kontrwywiadu 3 Frontu Bia³oruskiego
genera³owi lejtnantowi Zieleninowi, aby osobiœcie sprawdzili na miejscu broñ, amunicjê i
materia³y wybuchowe skonfiskowane podczas prowadzonej przez oddzia³y Armii Czerwonej
operacji likwidowania band w lasach augustowskich.
Dzisiaj tow. tow. Gorgonow i Zielenin zameldowali, ¿e w trakcie operacji wojska 50
Armii 3 Frontu Bia³oruskiego skonfiskowa³y nastêpuj¹c¹ broñ amunicjê i materia³y
wybuchowe:
MoŸdzierzy – 11, w tym 52 mm – 1, 55 mm – 4 i 120 mm – wszystkie typu
niemieckiego;
Karabinów maszynowych – 31, w tym ciê¿kich karabinów maszynowych – 1,
rêcznych typu niemieckiego – 28 i rêcznych typu radzieckiego – 2;
Pistoletów automatycznych – 31, w tym niemieckich – 14, radzieckich – 17;
Karabinów – 89 i 1 obciêty, w tym niemieckich – 28 i 1 obciêty, polskich – 17 i
radzieckich – 44;
Pistoletów i rewolwerów – 4, w tym belgijskich – 3, radzieckich – 1;
Min – 204, w tym niemieckich – 34, radzieckich 120 mm – 110 i 80 mm – 60;
Pocisków – 76 mm typu radzieckiego – 66;
Granatów – 134, w tym niemieckich – 71, radzieckich – 63;
Nabojów karabinowych i do automatów – 27 024, w tym niemieckich 7379 i
radzieckich 19 645;
Nabojów do PTR [karabinu przeciwpancernego] typu radzieckiego – 250;
£adunków trotylu typu niemieckiego – 62;
Materia³ów wybuchowych produkcji radzieckiej – 78 kg;
Butelek z mieszank¹ paln¹ (KS) – 50;
Radiostacji niemieckich – 1;
Sznura Bickforda produkcji niemieckiej – 73 metry.
Wymieniona broñ, amunicja i materia³y wybuchowe zosta³y skonfiskowane podczas
aresztowania bandytów, a tak¿e w magazynach i kryjówkach ujawnionych w lesie podczas
przeszukiwania miejscowoœci.
W toku sprawdzania ustalono, ¿e broñ typu radzieckiego bandyci zdobyli, zbieraj¹c j¹
na polach bitew.
I tak aresztowany szef bandy S.N. Krupiñski pseudonim „Grom”, urodzony w 1906 r.
w Augustowie, Polak, pojmany ze swoj¹ band¹ licz¹c¹ 50 osób, podczas przes³uchania
zezna³, ¿e broñ i amunicjê typu radzieckiego cz³onkowie jego bandy zbierali w lasach
augustowskich i w rejonach walk prowadzonych miêdzy Armi¹ Czerwon¹ a wojskami
niemieckimi.
Jakiejkolwiek innej zagranicznej, poza niemieck¹, polsk¹ i radzieck¹, broni, amunicji i
materia³ów wybuchowych nie skonfiskowano.
Podczas przeczesywania przez Armiê Czerwon¹ lasów augustowskich wykryto 52
bunkry i 15 betonowych schronów ogniowych, a tak¿e 439 ziemianek i schronów
podziemnych, które w ocenie dowództwa wojskowego nale¿¹ do Niemców i zosta³y
zbudowane jeszcze w 1939 roku. Czêœæ tych budowli by³a wykorzystywana przez akowców.
Na polecenie dowództwa wojskowego wszystkie bunkry, betonowe schrony ogniowe,
ziemianki i schrony podziemne zosta³y przez nasze wojska wysadzone.
Specjalnie meldujê Wam w kwestii artylerii. Ta okolicznoœæ by³a sprawdzana
dok³adnie przez tow. tow. Gorgonowa i Zielenina, w rezultacie ustalono, ¿e w trakcie operacji
prowadzonej w lasach augustowskich zarówno oddzia³y Armii Czerwonej, jak i organy
„Smiersz” nie skonfiskowa³y jakiejkolwiek broni artyleryjskiej.
W zwi¹zku z tym nale¿y zaznaczyæ, ¿e na pocz¹tku operacji Rada Wojskowa 50
Armii dysponowa³a niesprawdzonymi danymi wstêpnymi o tym, jakoby bandy dzia³aj¹ce w
lasach augustowskich mia³y na uzbrojeniu artyleriê, w ostatnim okresie te dane nie znalaz³y
jednak potwierdzenia. W swoim czasie Rada Wojskowa meldowa³a o tym dowództwu 3
Frontu Bia³oruskiego.
Abakumow
24 lipca 1945 roku
Naczelnik G³ównego Zarz¹du Kontrwywiadu „Smiersz”
Genera³ pu³kownik
(Abakumow)